EVDV-56102 Studio Kokoro Kou Sha Akiyama × ☆ Ray Konomi Vegetables Seri Ryi Dub